Bestuur

We zijn permanent op zoek naar mensen die bereid zijn om mee hun schouders onder onze club te zetten als bestuurslid of medewerker.

Heb je interesse om deel uit te maken van het bestuur of een bepaalde taak op te nemen binnen de club? Laat zeker niet na om ons te contacteren!

Raad van Bestuur

Gerechtigd Correspondent

Ondersteuning

    • Jo Claes: verantwoordelijke communicatie (website, facebook, instagram, communicatie-activiteiten) – info@kvvlummen.be
    • Torsten Schepers: sportief verantwoordelijke – torstenschepers97@gmail.com
    • Al onze vrijwilligers

Juridische structuur

KVV Lummen is een vzw die bestaat uit werkende en toegetreden leden. De werkende leden, ook “leden” genoemd, hebben stemrecht in de Algemene Vergadering en bepalen het beleid van de vereniging. Zij stellen een Raad van Bestuur aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de strategie en het beleid, en die tevens het dagelijks bestuur voor haar rekening neemt.

De toegetreden leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering en zijn de leden die de doelstelling van de vereniging ondersteunen en actief aan sport doen binnen de vereniging. Spelers en trainers vallen onder deze categorie leden.

De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle aan de club verbonden leden die stemrecht hebben, maar niet noodzakelijk ook in de dagelijkse werking van de club zitten.

Het bestuursorgaan (= de Raad van Bestuur) zorgt voor de dagelijkse werking van de club en brengt verslag uit aan de Algemene Vergadering. Het bestuur vergadert periodiek; de voorzitter nodigt het bestuursorgaan uit en zit de vergadering voor.

Bestuurders en medewerkers zijn vrijwilligers: ze oefenen hun taken onbezoldigd uit.

Binnen de club zijn ook minstens drie bestuursleden aangeduid die het bestuur vormen voor de Voetbalbond KBVB en Voetbal Vlaanderen. Dit zijn niet noodzakelijk dezelfde personen als het bestuursorgaan van de vzw. Zij engageren de club naar de KBVB toe en zorgen ervoor dat de verplichtingen van de club nageleefd worden tegenover de KBVB.