Stappenplan: wat te doen bij een ongeval

Alle leden van KVV Lummen zijn, door een gezamenlijke polis bij de KBVB, verzekerd voor mogelijke voetbalongevallen. Als je een blessure oploopt tijdens een training of wedstrijd, kan je dus een terugbetaling aanvragen van je medische kosten.

Om recht te hebben op terugbetaling, dien je de procedure van de KBVB voor aangifte van een sportongeval wel strikt te volgen. Heb je als speler een kwetsuur, gelieve volgende stappen te ondernemen:

 1. Verwittig je trainer. Je trainer bezorgt je een ongevalsaangifte. Je kan de ongevalsaangifte ook zelf afdrukken van de website; LET OP als je de ongevalsaangifte zelf afprint, gelieve deze dan in kleur af te drukken!
 2. Breng een klever van de mutualiteit aan op het formulier. Zorg ervoor dat het medisch getuigschrift is ondertekend door het slachtoffer, of door zijn/haar ouders indien het slachtoffer jonger is dan 13 jaar.
 3. Ga naar je huisarts/een specialist voor het stellen van een diagnose, neem de ongevalsaangifte mee. Vraag aan je arts dat hij/zij het medisch getuigschrift volledig en correct invult. LET OP: zorg ervoor dat de arts, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, “Ja” bij punt 3  “Acht u de tussenkomst noodzakelijk van een kinesitherapeut of fysiotherapeut” aanduidt en het aantal beurten vermeldt!
 4. Steek de volledig ingevulde ongevalsaangifte in een envelop en deponeer deze in de brievenbus van KVV Lummen (hangt aan inkom) t.a.v. Leon Vandebroek (gerechtigde correspondent). LET OP: Doe dit zo snel mogelijk want de ongevalsaangifte moet binnen de 21 dagen na het ongeval de KBVB in Brussel bereikt hebben!
 5. Betaal alle rekeningen van dokter, ziekenhuis, apotheker, kinesist… LET OP: zijn er meer kine-beurten nodig dan opgegeven bij de aangifte, bezorg de gerechtigde correspondent dan hiervan een doktersattest vooraleer de nieuwe reeks aanvangt!
 6. KVV Lummen/de gerechtigde correspondent bezorgt je het formulier “genezingsattest” dat nodig is voor het afsluiten van het ongeval. Dit hangt op het prikbord in de VIP ruimte.
 7. Start pas terug met trainen als je behandelende arts dit toestaat, laat hem/haar het attest van genezing invullen en bezorg dit zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent (in een envelop, deponeren in de brievenbus van KVV Lummen). De datum vermeld op het attest is geldig voor de hervatting van de sportactiviteiten. Pas als het genezingsattest is ingediend, kunnen de trainingen/wedstrijden hervat worden.
 8. Voor de eerste training na het ongeval, passeer ik bij de sportverzorger/behandelende kinesist(e)/behandelende arts(e) voor een advies in verband met hoe ik terug mag starten (type, duur en intensiteit van de training…). LET OP: het hervatten van trainingen/wedstrijd en betekent automatisch het afsluiten van het ongevallendossier. Nadien gemaakte onkosten komen niet in aanmerking voor tussenkomst door de verzekering.
 9. Ik deel mijn trainer dit advies mee.
 10. Bezorg alle betaalde rekeningen i.v.m. geneeskundige verzorging aan je mutualiteit en vraag daar een “attest van tussenkomst” voor de betreffende onkosten.
 11. Indien kine werd verstrekt, vraag een gedetailleerde opgave van de behandelingen en data.
 12. Verzamel alle onkostennota’s (o.a. Apotheekonkosten, originele ziekenhuisfacturen…) waarvoor de mutualiteit geen tussenkomst voorziet.

Maak alle hierboven vermelde documenten over aan de gerechtigde correspondent van KVV Lummen.

Nuttige tips

 • Aard van de gedekte waarborgen: Het F.S.F (Federaal Solidariteitsfonds) dekt de gevolgen van lichamelijke ongevallen die gebeuren op het speelveld, in de neutrale zone, in de kleedkamers en op de weg van en naar het terrein (spelers jonger dan 18 jaar).
 • Terugbetaling tandheelkundige zorgen: tandprothesekosten tot € 150 per tand met een maximum van € 600 per slachtoffer en per ongeval.
 • Een ongevalsdossier vervalt onherroepelijk twee jaar na de datum van het ongeval.
 • Voor elk ongevalsdossier is er een vrijstelling van € 10.70 in 2017 (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd).
 • De sportieve inactiviteit van het slachtoffer moet minstens 15 kalenderdagen bedragen, anders is geen tussenkomst voorzien.
 • Het F.S.F staakt elke tegemoetkoming vanaf de datum waarop de speler terug begint te voetballen.
 • Voor spelers ouder dan 18 jaar is een “persoonlijke ongevallenverzekering” een must.
 • De kosten die niet vergoed worden door door het ziekenfonds en het F.S.F. blijven ten laste van de speler.